Zet je school op de wereldkaart!

Ben je leerkracht in het basis- of secundair onderwijs? Of leerkracht in opleiding? En vind je werken aan wereldburgerschap belangrijk? Wil je graag een project opzetten in de school met je collega’s maar weet je niet hoe te starten? Of ben je al aardig op weg, maar mis je financiële middelen? Doe dan mee aan onze projectoproep!

WAAROM EEN PROJECTOPROEP?

Met de projectoproep wil Kleur Bekennen scholen en leerkrachtenteams motiveren en ondersteunen om ambitieus te zijn in het nastreven van een kwaliteitsvolle werking rond wereldburgerschap, zodat jongeren handelen als verantwoordelijke burgers, zich bewust van het belang van internationale solidariteit en de mogelijkheid om zelf actief bij te dragen tot een meer rechtvaardige wereld.

Het is niet enkel een geldbedrag dat je wint, maar de kans om echt iets in werking te zetten binnen je school. De ervaring leert dat een groter draagvlak binnen de school de kans op een succesvol project vergroot. Maak je collega’s dus warm voor je idee, betrek ze en doe mee!

WAT VERSTAAN WE ONDER EEN « PROJECT»?

Een project omvat een voorbereiding, activiteit(en) en een evaluatie. De school werkt op verschillende momenten in het schooljaar aan het project waarbij er een samenhang is tussen de verschillende momenten en activiteit(en). Er is een link met de wereld en animatie, educatie en informatie komen evenwichtig aan bod.

CRITERIA VOOR JE PROJECT

Kleur Bekennen wil scholen stimuleren om kwaliteitsvolle projecten en activiteiten te realiseren met betrekking tot wereldburgerschapseducatie (WBE).  Er zijn de voorbije jaren heel wat scholen geweest die kwaliteitsvolle projecten hebben opgezet rond WBE. Wel merken we dat WBE-projecten te vaak worden getrokken door één of enkele leerkrachten en soms de slagkracht ontbreekt om nieuwe pistes uit te werken. Daarom willen we scholen aanmoedigen om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om hun werking omtrent WBE te versterken.

Voor volgend schooljaar (2016-2017) zal onze focus net als vorig jaar dan ook weer draagvlakversterking zijn. Met een sterk draagvlak WBE op school is de kans groter dat WBE een structureel gegeven is op school én WBE gedragen wordt door het hele schoolteam. Wat we precies bedoelen met draagvlak en draagvlakversterking lees je verder in de handleiding.

Deze projectoproep richt zich dus tot scholen die het draagvlak op hun school willen versterken voor wereldburgerschapseducatie. Dit betekent dat wij graag het volgende in dit dossier willen lezen:

 • hoe willen jullie een kwaliteitsvol project rond WBE realiseren?
 • welke initiatieven nemen jullie om het draagvlak voor WBE te versterken?

EEN PROJECT IS ONTVANKELIJK ALS:

 • de school een door het ministerie van onderwijs erkende school is. Basis- en secundaire scholen kunnen een aanvraag indienen per vestigingsplaats of instellingsnummer. De lerarenopleiding van het hoger onderwijs kan een aanvraag indienen per opleiding (kleuter-, basis- of secundair).
 • de aanvraag in het Nederlands is opgesteld en het formulier volledig is ingevuld.
 • het dossier digitaal is ingediend ten laatste op 11/09/2016 (middernacht). Digitaal inzenden is verplicht, de digitale datum telt als tijdstempel.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Als je aanvraag geselecteerd wordt uit de inzendingen, krijg je een inhoudelijke ondersteuning van Kleur Bekennen. Deze ondersteuning houdt in dat er minstens 3 contactmomenten zijn met je school en de begeleider van Kleur Bekennen verspreid over heel het schooljaar. Tijdens deze momenten worden je plannen rond WBE overlopen en krijg je advies op maat. Daarnaast kan je, als we je aanvraag selecteren, naast de reguliere begeleiding ook rekenen op een financiële ondersteuning vanuit Kleur Bekennen.

Voor een secundaire school of lerarenopleiding is het maximale ondersteuningsbedrag € 3000 per aanvraag, voor een basisschool is dit maximum € 1500 per aanvraag.

Lees de handleiding aandachtig door, zodat je vooraf weet voor welke 5 soorten kosten je kunt inbrengen voor financiële ondersteuning.

WELKE KOSTEN KOMEN NIET IN AANMERKING?

 • Verblijfsonkosten 
 • Aankoop camera, PC, video en meubilair
 • Hardware of software materiaal 
 • Verzekeringen
 • SABAM
 • Giften en geschenken

LET OP:

De facturen en betalingsbewijzen vanaf 1 september 2016 tot en met 30 juni 2017 komen in aanmerking als de aanvraag is goedgekeurd.

Benodigde documenten

Meer info?

Neem contact op met de educatieve medewerker in je provincie.

Benodigde documenten projectoproep 2 (2015-2016)

 •  

 •