Educatieve organisaties

De diversiteit aan organisaties die rond wereldburgerschap werken is zeer groot. Als leerkracht kan het moeilijk zijn om hierin je weg te vinden. In deze zoekmotor vind je gemakkelijk de educatieve organisaties terug die hun aanbod via onze website aanbieden.

11.11.11
11.11.11 is de koepelorganisatie van de Noord-Zuidbeweging en werkt aan een rechtvaardige wereld op drie manieren: Solidariteit met het Zuiden:  11.11.11 ondersteunt en werkt samen met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Beleidsbeïnvloeding: 11.11.11 weegt op de beslissingen van de overheden,  internationale instellingen en van bedrijven om de oorzaken van onrecht en armoede aan te pakken Bewustmaking in eigen land: 11.11.11 informeert en sensibiliseert de eigen bevolking, o.a. met educatief materiaal en door campagne te voeren.
www.11.be/11

Kassoemai is een multiculturele organisatie met als doel: de culturele uitwisseling en creatie te bevorderen tussen kunstenaars van Noord en Zuid en het nastreven van de erkenning van “Afrikaanse dans en percussie” als volwaardige bewegingsvorm. Daarnaast werkt Kassoemai projecten uit rond Afrika, Noord-Zuid en mondiale vorming. Beleving staat centraal. We werken vanuit een diep respect voor andere culturen en trachten dit in onze werking zo veel mogelijk naar voor te brengen.

Kwasa Kwasa wil het aantal activiteiten, dat in het 2-luik, sensibiliseringsactiviteiten en ondersteuning van projecten in Malawi aan bod komen, zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Kwasa Kwasa wil tevens Malawi in de belangstelling brengen van een breder publiek. Deze aandacht voor een bijna onbekend Afrikaans land, helpt de differentiatie van Afrika te bevorderen en het eenzijdige, ongedifferentieerde beeld, dat ons gepresenteerd wordt in de media, te doorbreken We trachten het eurocentrisme, dat aan de basis ligt van veel vooroordelen en stereotypen, te vermijden bij al onze activiteiten.

Muzieklabyrint (ML) is een educatieve NGO met een lange ervaring op het gebied van mondiale vorming. ML wil kinderen warm maken voor een wereldgeoriënteerde betrokkenheid en wil onverschilligheid en vooroordelen ombuigen tot bewondering en respect. Met muziekinstrumenten uit het Zuiden toont ML op een speelse manier de creativiteit van ‘vreemde’ culturen aan en wordt de wisselwerking tussen ‘Noord’ en ‘Zuid’ uit verschillende hoeken belicht. Duurzame ontwikkeling en millenniumdoelstellingen krijgen alle aandacht. ML helpt de school bij de realisatie van verscheidene eindtermen.

De workshops eindigen steeds vrolijk en uitbundig in een groepsconcert. Het enthousiasme bij de leerlingen is een ideaal startpunt voor een voortgezet mondiaal traject, waarbij ML haar expertise graag ter beschikking stelt.

 

De Dans-“Ruh” heeft zich vooral gespecialiseerd in traditionele dansen uit zowel Noord Afrika als uit het Midden Oosten. Doch hecht de Dans-“Ruh” ook heel veel belang aan de socio-culturele achtergrond van de dansen. Vandaar dat er ook andere thema’s aan bod komen zoals: klederdracht, henna, Marokkaanse vrouw, percussie, koken, Arabisch schrift en taal, Berberkwestie.

MOS Duurzame scholen…straffe scholen Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Een duurzame toekomst voor onze planeet begint bij het maken van bewuste keuzes door ieder van ons. De missie van MOS is dan ook ‘Samen leren duurzame keuzes maken voor de planeet’ . Samen met de leerlingen, leerkrachten en netwerk van de school wil MOS hierop inzetten. MOS is geen eiland wel een broedplaats voor kruisbestuiving en samenspel. Co-creatie staat centraal. MOS wil inzetten op onderzoekend leren, waarbij de leerkracht een coachende rol opneemt. Daarnaast moedigt MOS leerkrachten aan thema’s door een ruime duurzaamheidsbril te bekijken, ‘hokjes denken’ los te laten en werk te maken van educatie voor duurzame ontwikkeling zodat leerlingen vaardigheden ontwikkelen om duurzame keuzes te maken. Als MOS-school kun je rekenen op gratis ondersteuning: - de MOS-begeleiders gaan de dialoog aan met het schoolteam en/of de MOS-werkgroep om een parcours op maat uit te stippelen op basis van de behoeften van je school. En helpt je de visie op duurzaamheid van de school te ontdekken; - communicatietools om het duurzame engagement van de school breed uit te dragen; - thematische of procesgerichte vormingen; - gebruik openbaar vervoer ‘De Lijn’ – via de MOS-pas; - extra kansen tot profilering en netwerking als internationale Eco-School.
De Kaaihoeve
Fara Lamb
De ‘fara lamb’ is een oud, traditioneel Afrikaans muziekinstrument. Meestal had men er slechts één per dorp. Destijds werd het bespeeld bij speciale gelegenheden (doopfeest, bruiloft, wanneer men ten strijde trok, …). Vzw Fara Lamb staat voor het organiseren van activiteiten met een multicultureel karakter. Onze samenleving wordt steeds meer een bonte mengeling van verschillende culturen en nationaliteiten. Kennis maken met deze verscheidenheid –op een aangename wijze- kan een persoonlijke verrijking betekenen en bijdragen tot meer verdraagzaamheid, een positief integratie- en uitwisselingsproces.
BE-TANGO
De Argentijnse Tango is een dans die reeds meer dan honderd jaar meegaat. Dit is een dans voor alle leeftijden vanaf 14 jaar. Dankzij de evolutie die de bijhorende muziek meemaakte, spreekt dit ook de jongeren aan. Tijdens onze workshops bieden wij een initiatie op maat van de deelnemers. Zij leren omgaan met het dansen in koppel en krijgen daarnaast historische informatie over het ontstaan van deze dans en zijn prachtige muziek. Kortom de perfecte socioculturele activiteit voor een geslaagde schoolactiviteit. Onze lessen worden gegeven door Nederlandstalige lesgevers. De lessen gaan door op de locatie van uw voorkeur of in de dansschool te Brussel (Laken).
BE-TANGO
Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) heeft de faam een van de mooiste en indrukwekkendste Afrikamusea ter wereld te zijn. Sinds zijn oprichting in 1898 is de opdracht van het museum de collecties te bewaren en te beheren, wetenschappelijk onderzoek te verrichten en kennis naar het brede publiek te verspreiden via museale, educatieve en wetenschappelijke activiteiten. Het KMMA neemt actief deel aan de duurzame ontwikkeling van Afrika en wil eveneens een centrum zijn voor ontmoetingen en reflectie over hedendaags Afrika en zijn problematiek. Momenteel is het museumgebouw gesloten voor een grondige renovatie, maar de educatieve en culturele activiteiten blijven actief in het POP-UP museum.
africamuseum.be
Jongeren groeien op in een kleurrijke wereld met een grote etnische, culturele, religieuze en sociale diversiteit. In de vorming van hun kijk op die wereld neemt het onderwijs een belangrijke plaats in. Daarom is dit ons speelveld waar we met kwaliteitsvolle ondersteuning een meerwaarde bieden. Kennis, ontmoeting, beleving en actie zijn de hefbomen in de vorming van jongeren tot wereldburgers. De wereld leren kennen en begrijpen, door ervaringen en rechtstreekse contacten proeven van een boeiende verscheidenheid, en de competenties verwerven om er een betere leefplek van te maken. Daar werken we aan in een netwerk van scholen en leerkrachten, waarbij we de evoluties binnen de onderwijswereld en in de wereld rondom ons op de voet volgen. Bij voorkeur werken we met jongeren in een procesmatig traject van langere duur ingepland in een vakoverschrijdende en duidelijke leerlijn. Samen met de onderwijswereld bouwt School zonder Racisme aan een open en solidaire samenleving waar een wij-zij-denken niet de basis vormt voor politieke en economische machtsverhoudingen waar iedereen dezelfde rechten heeft en gelijke kansen krijgt, waar vooroordelen en racisme geen plaats krijgen.